Požarna Zaščita Zunanje Stene - Arting

Požarna zaščita zunanje stene

Protipožarna zaščita


Za prosto stoječe enodružinske hiše praviloma ne veljajo nobene tehnične zahteve glede protipožarne zaščite. V splošnem je potrebno upoštevati za posamezno državo specifična določila glede uredb za gradbeništvo. V primeru, da so zahteve postavljene predstavljajo konstrukcije, ki zavirajo širjenje ognja - torej konstrukcije, ki se po DIN 4102 uvrščajo v razred odpornosti proti ognju F30-B - največji del za gradnjo iz lesa zanimivih zunanjih konstrukcijskih elementov. Tudi višje razrede odpornosti na ogenj (F60-B, F90-B) je možno realizirati brez težav.
V splošnem je pri zunanjih stenah možno razlikovati med konstrukcijami, ki zaključujejo prostor in med konstrukcijami, ki prostora ne zaključujejo. Konstrukcije, ki zaključujejo prostor, so v primeru požara samo enostransko obremenjene z ognjem. Zunanje stene s širino do 1 m se v skladu z definicijo uvrščajo med konstrukcije, ki ne zaključujejo prostora, t.j. da je možno obojestransko delovanje ognja. Pri lesenih stojkah je potrebno upoštevati dopustne tlačne napetosti, tako da se v primeru požara nosilnost lahko ohrani nespremenjena. Da bi tudi v primeru dejanskega požara zahtevan razred odpornosti na ogenj za zunanje stene ostal zagotovljen, morajo vsi sosednji in povezovalni elementi konstrukcij ustrezati istemu razredu odpornosti na ogenj.
Praviloma za pregradno steno hiše veljajo zahteve F30-B za obremenjenost z ognjem iz notranje strani in F90-B za odpornost na ogenj iz zunanje strani.